هشدار در مورد استفاده از نرم افزارهايي با عناوين سيستم گلستان در اندرويد و ios و ....  1395/04/20

از آنجايي كه برخي گروه ها اقدام به انتشار نرم افزارهايي با عناويني شبيه "سيستم گلستان جهت استفاده در گوشي هاي همراه "، "گلستان همراه" و ... نموده اند، بدين وسيله اعلام مي گردد كه هيچ يك از اين نرم افزارها مورد تاييد شركت نوپرداز نيست و مشكلات امنيتي متعددي را به همراه خواهند داشت كه عواقب آن به عهده كاربر استفاده كننده مي باشد.

لذا خواشمنديم در اسرع وقت مراتب به صورت مناسب به اطلاع همكاران گرامي، اساتيد محترم و دانشجويان رسانده شود.

اطلاعيه  1394/09/24

به منظور سرويس دهي بهتر و امكان برنامه ريزي براي انجام درخواستهاي دانشگاه و با توجه به سابقه 10 ساله حاصل از به كارگيري دو سيستم قبلي شركت، سامانه جديد مديريت ارتباط با مشتري و گردش كار شركت نوپرداز اصفهان از تاريخ 24 آذرماه 1394 راه اندازي شده است.

در سامانه جديد، درخواستها به طور خودكار بر اساس نوع درخواست و سيستم توزيع شده و با توجه به تعهدات شركت در خصوص قراردادهاي توسعه و پشتيباني در اولويت رسيدگي قرار مي گيرد.

با توجه به اين كه از اين پس براي افزايش سرعت رسيدگي به درخواستها، مرحله اول رسيدگي به درخواست حذف شده و ارجاع اوليه درخواست خودكار خواهد بود، توجه به انتخاب نوع درخواست و سيستم، در زمان ثبت درخواست توسط دانشگاه ضروري است. به دليل توزيع خودكار درخواستهاي ارسال شده، انتخاب اشتباه نوع درخواست يا سيستم، باعث عدم امكان رسيدگي به درخواست خواهد شد.

 

با توجه به موارد فوق، خواهشمند است نوع درخواست خود را بر اساس موارد زير انتخاب فرماييد.

1- تغيير، ارتقا و توسعه
اين نوع مربوط به درخواست‌هايي است كه براي تغيير امكانات شامل گزارشها و پردازشها و يا اضافه كردن امكانات جديد به سيستم ارسال مي‌شود.

2- تغيير اطلاعات
اين نوع مربوط به درخواست‌هايي است كه براي تغيير اطلاعات توسط شركت از طريق پايگاه داده ارسال مي شود. با توجه به وجود امكانات لازم در سيستم و احتمال بروز اشكال در اين درخواست‌ها، اين درخواست‌ها به ندرت و در مواقع كاملا ضروري (به تشخيص شركت) انجام مي‌شود.

3-  پشتيباني
اين نوع مربوط به درخواست‌هايي است كه عموماً براي درخواست راهنمايي در مورد امكانات سيستم يا نحوه پياده سازي آيين نامه ها و نظاير آن در سيستم ارسال مي شود. در صورتي كه از نظر دانشگاه يك بخش سيستم عملكرد صحيحي ندارد (عموما ناشي ازعدم انجام صحيح تنظيمات) لازم است نوع درخواست پشتيباني ثبت شود.

4- تغيير اطلاعات - اشكال سيستمي
اين نوع مربوط به درخواست‌هايي است كه براي اصلاح اطلاعات ناشي از اشكال سيستمي ارسال مي شود. اين درخواست‌ها احتمالا بسيار محدود بوده و تا كنون چنين درخواستهاي براي شركت ارسال نشده است. بررسي اين درخواست‌ها داراي بالاترين اولويت است.

5- اشكال سيستمي
اين نوع مربوط به درخواست‌هايي است كه براي اعلام عدم عملكرد صحيح يك بخش سيستم (بروز خطاي سيستمي)، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نوع درخواستها عموما شامل شرح خطا از خروجي گزارش 506 مي باشند.

نكات عمومي در ارسال درخواست‌ها
1- درخواست‌هاي نوع 1 و2 پس از انجام برآورد توسط شركت در صورت اعلام نياز دانشگاه (تاييد برآورد شركت توسط دانشگاه) انجام مي‌شود.
اولويت رسيدگي به در خواست‌هاي نوع 1 و 2 بر اساس زمان انجام تاييد توسط دانشگاه مشخص شده و پس از تاييد، امكان جابجايي اولويت‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراين خواهشمند است تاييد درخواستها را بر اساس اولويت زماني مورد نظر خود جهت اجراي درخواست توسط شركت انجام دهيد.

2- درخواست‌هاي نوع 3 بر اساس زمان ارسال درخواست در اولويت رسيدگي قرار مي‌گيرد.

3- درخواست?هاي نوع 4 و5 در بالاترين اولويت رسيدگي قرار دارد.

4- با توجه به ارجاع خودكار درخواست‌ها براساس نوع درخواست و سيستم انتخابي، امكان انجام درخواست در صورت انتخاب نوع درخواست يا سيستم اشتباه وجود نخواهد داشت.

به عنوان مثال ارسال درخواست‌ها با نوع 5، صرفاً در صورت وجود اشكال سيستمي قابل انجام بوده و در غير اينصورت درخو‌ا‌‌ست با حالت "غيرقابل انجام - عدم هماهنگي متن درخواست با نوع آن" بايگاني خواهد شد.
همچنين ارسال درخواست هاي مربوط به سيستم دانشجويي با نوع سيستم آموزشي يا نظاير آن، منجر به بايگاني درخواست با حالت "غيرقابل انجام - عدم هماهنگي متن درخواست با سيستم آن" خواهد شد.